Köpvillkor

 

Vi vill skapa en bekvämare vardag för alla. Där du kan handla lokalt och få allt levererat direkt.

Version 1.0, Uppdaterad 11 november 2019

 

1§ INLEDNING

1.1 Vänligen läs och granska dessa användarvillkor (“Villkoren”) noggrant innan du börjar använda tjänsten (”Tjänsten”) som tillhandahålls via webbplatsen vembla.se och mobilapplikationen Vembla. Tjänsten drivs och tillhandahålls av oss, det svenska aktiebolaget Vembali AB, org.nr. 559187-7674, [momsregistreringsnummer SE559187767401], Sehlstedtsgatan 9, 11528 Stockholm (“Vembla”, “vi”, “oss”, “vår”, “vårt”).

1.2 Du, fysisk som juridisk person, som använder, registrerar eller avser att registrera ett konto i Tjänsten, är en användare av densamma (“Användare”, “du”, “din”). Användare som söker att lägga en order kallas i det följande för ”Kunder” och användare som tillhandahåller sina varor och produkter via Tjänsten kallas i det följande för ”Butiker”. Med “Kunder” och “Butiker” avses både fysiska och juridiska personer som besöker eller använder Tjänsten.

1.3 Din åtkomst till och användning av Tjänsten är villkorad att du accepterar och efterlever Villkoren. Villkoren gäller för alla Besökare, Användare och andra som har åtkomst till eller använder Tjänsten och/eller någon annan tjänst som förmedlas genom Tjänsten. Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner du att du är bunden av Villkoren.

1.4 Om du inte accepterar Villkoren eller uppfyller någon bestämmelse i detta dokument har du inte rätt att använda Tjänsten.

2§ OM TJÄNSTEN

2.1 Vi tillhandahåller en IT-plattform och tjänst för köp av livsmedel och dagligvaror varigenom Användare kan söka och köpa varor på plattformen samt för butiker att använda Tjänsten för att lägga upp och visa sina varor till försäljning. De ordrar som utförs med anledning av det avtal som sluts mellan Kunder och Butiker utgör ett “Uppdrag”.

2.2 Vembla.se förmedlar beställningar av livsmedel och dagligvaror från beställaren (nedan “kunder”) till den av kunden valda Butiken. Varje Butik har specifika öppettider.

2.3 Alla uppgifter om belopp, mått, vikt, beskrivningar, skick och/eller andra beteckningar som finns i Tjänsten är till för att identifiera varorna och tjänsten och utgör uppskattningar om inte annat anges. Vembla tar inte ansvar för uppgifter om produkter och/eller tjänster som tillhandahålls av andra Användare, Butiker eller tredje part via Tjänsten.

2.4 Vembla ansvarar för screening och verifiering av Butiker som använder och synliggörs på Tjänsten. Vembla erkänner och samtycker till att fungera i enlighet med Adyens (betalningsleverantör) lista över förbjudna och begränsade produkter och tjänster (“Prohibited and Restricted Products and Services List”) som finns på länken https://www.adyen.com/legal/list-restricted-prohibited

3§ REGISTRERING OCH ANVÄNDARKONTO

3.1 Användare kan vara antingen en fysisk eller juridisk person. Du får bara registrera ett användarkonto och ditt användarkonto får endast användas av dig. För att registrera ditt konto som Runner eller Shopper (“Vembla Agent”) krävs det att du har rätt att arbeta i Sverige och har ett svenskt personnummer alternativt ett samordningsnummer.

3.2 Vid registrering måste Användare förse oss med åtminstone följande information: i) ett lösenord, ii) sin e-mailadress, iii) sitt fullständiga namn, iv) sitt telefonnummer, samt v) sina eventuella kortuppgifter för betalning. Runners och Shoppers måste även i vissa fall förse oss med sina bankuppgifter för utbetalningar.

3.3 Uppgifter som du försett oss med i enlighet med ovan ska vara uppdaterad, korrekt och fullständig. Du är ansvarig för att hålla din information uppdaterad och fullständig.

3.4 Du har rätt att när som helst sluta använda Tjänsten och att avsluta ditt användarkonto. Instruktioner för att avsluta användarkontot fås genom att kontakta oss på support@vembla.se.

3.5 Tjänsten förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt och efter eget fritt val neka fysiska och juridiska personer tillgång till hela eller delar av Tjänsten.

4§ ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

4.1 Du garanterar att du inte kommer använda Tjänsten för sådant ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller Villkoren. Du ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för ditt användande av Tjänsten. Vi ansvarar inte för obehörigas tillgång till Tjänsten som beror på din eller andra Användares oaktsamhet.

4.2 Viss användning och åtkomst till Tjänsten sker med användning av användaridentitet och lösenord. Vid sådan användning och åtkomst till Tjänsten är du ensamt ansvarig för all användning som sker under ditt användarnamn och lösenord. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av ditt användarkonto, skall du omedelbart informera Tjänsten och ändra ditt lösenord. Du är ansvarig för all användning och alla transaktioner som sker med ditt användarnamn och lösenord intill dess Tjänsten tagit emot och bekräftat mottagande av ovan angivet meddelande.

4.3 För det fall vi finner att något som du lagt upp strider mot gällande lagstiftning eller på annat sätt kan medföra skada för oss eller tredje man, förbehåller vi oss rätten att radera detta och/eller stänga ditt användarkonto. Vi avgör ensidigt om så ska ske. Användare accepterar att andra Användare betygsätter denne genom Tjänsten.

4.4 Användare ansvarar ensamt för data, information, uppgifter, text, meddelanden och annat material som tillhandahålls från Användaren till Tjänsten (gemensamt “Användarinnehåll”) samt åtar sig att hålla Tjänsten skadelös avseende krav från tredje part som grundas på Tjänstens användning och/eller tillgängliggörande av Användarinnehåll. Genom att tillhandahålla, publicera och/eller visa Användarinnehåll för Tjänsten ger Användaren Tjänsten en global, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, anpassa, distribuera och/eller publicera sådant innehåll i Tjänsten. Användaren ger dessutom Tjänsten en global, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda Användarinnehåll i sin marknadsföring. Tjänsten förbehåller sig rätten att efter egen bedömning neka att acceptera, publicera, visa, använda eller i övrigt tillgängliggöra Användarinnehåll. Tjänsten har dessutom rätt att utan föregående meddelande avlägsna allt Användarinnehåll som enligt Tjänstens bedömning bryter mot Villkoren, tillämpliga lagar, regler eller riktlinjer. Du är medveten om och accepterar härmed att eventuell förlitan på riktigheten i Användarinnehåll som tillhandahålls av andra Användare sker på egen risk och att Tjänsten uttryckligen friskriver sig från allt ansvar för Användarinnehåll.

4.5 Tjänsten förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande stänga av Användare som enligt Tjänstens bedömning missbrukar användaridentitet, lösenord och/eller Tjänsten.

5§ ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN

5.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Tjänsten vid varje given tidpunkt, inklusive, men inte begränsat till, funktionalitet, (ii) funktioner och (iii) tjänster, med eller utan förvarning. All ny funktionalitet, nya funktioner eller nya tjänster som lanseras i Tjänsten omfattas av Villkoren.

5.2 Vi åtar oss att vidta rimliga åtgärder för att hålla Tjänsten operativ och fungerande under sådana ändringar som beskrivits ovan. Du har alltid rätt att upphöra med användningen av Tjänsten om du inte accepterar ändringarna.

6§ TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

6.1 Vår målsättning är att hålla Tjänsten tillgänglig alla dagar om året. Vi förbehåller oss dock rätten att vid uppdateringar och/eller underhåll stänga ned Tjänsten eller delar av Tjänsten. Vi ansvarar inte för eventuella störningar i tillgängligheten av Tjänsten som kan förekomma på grund av bristfällig internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet eller vid underhåll av Tjänsten. Se även ansvars-begränsningarna nedan i punkt 13.

7§ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

7.1 Tjänsten respekterar din personliga integritet. Vänligen se Tjänstens information om behandling av personuppgifter och information om cookies som förklarar dina rättigheter samt grunden för vår behandling av personuppgifter (inklusive “cookies”) som tillhandahålls eller samlas in via Tjänsten.

8§ BETALNINGAR

8.1 Alla beställningar via Vembla.se är bindande. Alla priser som visas på Vembla.se är inklusive moms. Kunder betalar en fast kostnad för leverans. Ett redovisat och samlat kvitto och momsspecifikation erhålls vid alla specifika beställningar både för Produkter och transport.

8.2 Vi använder oss av en tredje parts elektronisk betalningslösning, i Adyen som i sin tur tillhandahåller Swish, VISA och Mastercard. För att kunna använda Tjänsten måste Användaren godkänna Adyens användarvillkor, vilket man gör i samband med registreringen.

8.3 Vembla verkar för att vara den första kontaktpunkten för Kunder och tar fullt ansvar för de transaktioner som görs på tjänsten. Detta inkluderar: återbetalningar, avbokningar och återbetalningar.

8.4 Du accepterar att vi inte ansvarar för någon som helst förlust i anledning av obehörig användning av betalkort, eller annan betalningsmetod, av en tredje part i samband med din användning av Tjänsten.

9§ ÅNGERRÄTT

9.1 Vi beställning av livsmedel gäller ingen ångerrätt. Utdrag ur Konsumentverkets informationsbroschyr om Distans- och hemförsäljningslagen (PDF):

Vid distansavtal och hemförsäljningsavtal har du inte någon ångerrätt om du köper livsmedel eller andra varor för ett hushålls löpande förbrukning – det kan till exempel vara hushållspapper, tvättmedel eller eldningsolja – under förutsättning att varorna levereras hem till dig eller till din arbetsplats och näringsidkaren normalt kör ut varorna i ett distributionssystem.

10§ LEVERANSER

10.1 Vembla.se:s mål är att erbjuda kortast möjliga leveranstid, och att alltid anlända på utsatt tid. Utkörningen sköts i allmänhet av Vembla, men i vissa fall ansvarar tredjepart för leverans. Leveranstiden varierar för olika tider på dygnet och vi reserverar oss för eventuella dröjsmål till följd av lång orderkö eller trafikproblem. För särskilt långa leveranstider har Vembla det yttersta ansvaret att meddela kunden om detta.

10.2 Kunden har ansvar att ange korrekta adress- och kontaktuppgifter. Om kunden ej kan nås på angivet telefonnummer är beställningen inkorrekt genomförd och ingen vidare leveransskyldighet föreligger. För utebliven leverans till följd av att kunden ej kunnat nås utgår ingen ersättning från Vembla.se

10.3 Vembla har specifika utkörningsområden och har rätt att neka utkörning till områden utanför dessa och vid sådana fall utgår heller ingen betalning från Kunden

11§ FÖLJDER VID MISSKÖTSAMHET

11.1 För det fall en Vembla Agent inte infinner sig eller är så försenad att det förmedlade uppdraget inte kan utföras, återbetalas hela ersättningen till Kunder. Då varje fall är unikt förbehåller vi oss rätten att bedöma när det kan anses att man är så försenad att återbetalning ska utgå. Är man som Kund inte nöjd med det Förmedlade Uppdraget kan man i vissa fall erhålla återbetalning. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att ta ut vår ersättning enligt punkt 4.3 för det Förmedlade Uppdraget. Återbetalningen sker inom 30 dagar efter uppdragets utförandedatum. För de fall uppdrag inte godkänns av Kund med anledning av kvalitetsskäl kan ersättningen ändå komma att utbetalas till Agent, läs mer under punkt 13.

11.2 Om en Agent inte infinner sig för utförande av Uppdrag, eller inte infinner sig enligt avtalad tid, kan vi komma att stänga av Agentens användarkonto enligt punkt 4.3.

12§ IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

12.1 Användaren beviljas en personlig, icke-exklusiv, icke överlåtbar, icke underlicensierbar och begränsad rätt att använda angivna delar av Tjänsten i det överenskomna territoriet. Om inte annat skriftligen har överenskommits får Tjänsten endast användas i Sverige.

12.2 Tjänsten äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till process, metod, programvara, källkod och design. Du erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i den. Det är således förbjudet att utan vårt samtycke göra kopior, oavsett med vilken teknik det sker, av hela eller delar av innehållet i Tjänsten. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten genom användning av internet eller på annat sätt.

12.3 Användaren får heller inte modifiera, ändra, “reverse engineer” eller dekompilera Tjänsten (eller delar därav), däri inbegripet, men inte begränsat till, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, objektkod, källkod och/eller annat därtill hörande material.

12.4 Tjänstens varumärken, firmanamn och andra kännetecken som återfinns i Tjänsten (”Varumärkena”) skyddas av nationell och internationell varumärkeslagstiftning. All användning av Varumärkena utan Tjänstens föregående skriftliga samtycke är strikt förbjuden. Varumärkena får inte användas tillsammans med några produkter eller tjänster som inte har godkänts av Tjänsten eller på något sätt som kan orsaka förvirring hos kunder eller som riskerar att misskreditera eller skada Tjänsten.

12.5 Användaren åtar sig att omgående informera Tjänsten avseende krav från tredje part som grundas på att Användarens användning av Tjänsten (eller delar därav) utgör intrång i sådan tredje parts rättigheter.

12.6 Vid länkning till Tjänsten ska den alltid öppnas i ett nytt fönster. Det är inte tillåtet att länka på ett sådant sätt att Tjänstens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås.

13§ ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

13.1 Målsättningen är att Tjänsten ska vara tillgängligt hela tiden och att fel och brister ska rättas utan onödigt uppehåll. Tjänsten lämnar dock inga garantier, villkor eller utfästelser (uttryckliga eller underförstådda), däri inbegripet, men inte begränsat till, garantier avseende att Tjänsten inte utgör intrång i någon annans rättigheter, säljbarhet, integration eller lämplighet för speciella ändamål. Tjänsten garanterar heller inte att Tjänsten tillhandahålls utan avbrott, störningar, fördröjningar eller andra typer av fel, och inte heller att eventuella fel och brister kommer att korrigeras. Tjänsten tillhandahålls i tillgängligt och befintligt skick med reservation för eventuella fel och brister.

13.2 Vår målsättning är att Tjänsten ska motsvara dina förväntningar samt att vi ska kunna hitta bra lösningar för dig vid fel och brister. Vi tillhandahåller dock endast en digital-plattform för förmedling av tjänster. Skulle du, direkt eller indirekt, orsakas skada eller förlust i samband med ett Uppdrag, accepterar du att vi inte är ansvariga eller ersättningsskyldiga.

13.3 I förhållande till konsumenter ansvarar Tjänsten för de direkta skador som uppkommer på grund av Tjänstens avtalsbrott. Med förbehåll för Tjänstens förpliktelser enligt tvingande konsumenträttslig lagstiftning ska Tjänstens sammanlagda och totala ansvar inte i något fall överstiga det belopp Användaren har betalat för Tjänsten under den senaste sexmånadersperioden.

13.4 Som endast en förmedlare av tjänster, åtar och/eller engagerar vi oss inte att lösa eventuella tvister mellan Användare. Eventuella tvister måste därför lösas direkt mellan Användare, utan vår inblandning.

13.5 Ansvarsbegränsningarna i denna punkt 13 omfattar inte skador Tjänsten orsakar på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt.

14§ FORCE MAJEURE

14.1 Med undantag för de fall vi har agerat grovt vårdslöst, är vi alltid befriade från ansvar för brott mot Villkoren som orsakats av händelser utanför vår kontroll, såsom, men inte begränsat till, vattenskada, avbrott eller störningar i kommunikationstjänster, åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militär inkallelse av större omfattning, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, rekvisition, beslag, myndighetsåtgärd, myndighetsbestämmelser, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter. Föreligger hinder för oss att tillgängliggöra Tjänsten eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet i detta stycke, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

15§ LAGSTIFTNING OCH SKATTEKONSEKVENSER

15.1 Användaren är införstådd med att Tjänsten endast får användas för lagliga ändamål och garanterar att all användningen av Tjänsten kommer att vara förenlig med vid var tid tillämplig lagstiftning. Användaren använder Tjänsten på eget initiativ och ansvar. Användaren skall hålla Tjänsten skadelös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Tjänsten med anledning av Användarens användning av Tjänsten i strid med denna bestämmelse eller tillämplig lagstiftning, däri inbegripet, men inte begränsat till, anspråk avseende brott mot tillämplig personuppgiftslagstiftning.

15.2 Köp och försäljning av Uppdrag kan medföra skatteskyldigheter av olika slag. Du ansvarar ensam för eventuella skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av användningen av Tjänsten. Vi hänvisar till Skatteverket för information om frågor som rör beskattning av uppdrag som förmedlas i Tjänsten.

16§ REKLAMATION OCH KLAGOMÅL

16.1 Vi strävar alltid efter att ha nöjda Användare och rekommenderar därför att du vänder dig direkt till oss med eventuella synpunkter och/eller klagomål.

16.2 Du ska reklamera fel eller brister i Tjänsten som påverkar dig på ett menligt sätt. Reklamation sker till support@vembla.se utan oskäligt dröjsmål från den tid då du upptäckt fel eller brist i Tjänsten.

17§ TREDJEPARTSFUNKTIONER

17.1 Vissa produkter eller tjänster som tillhandahålls via Tjänsten tillhandahålls av tredje part och inte av Tjänsten. Tjänsten tar inte något ansvar för produkter och/eller tjänster som tillhandahålls av tredje part. För sådana produkter och tjänster gäller istället sådan tredje parts villkor och bestämmelser. Kontrollera att du accepterar villkoren i sådana avtal och be om juridisk rådgivning vid behov, innan du beställer varor och/eller tjänster som tillhandahålls av tredje part.

17.2 Tjänsten kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser. Tjänsten har ingen särskild kännedom om den information som tillhandahålls på sådana andra webbplatser och stöder inte de bolag eller produkter som länkarna refererar till. Tjänsten tar inget ansvar för innehållet i eller policys på sådana andra webbplatser. Om du väljer att gå in på någon annan webbplats som är länkad till Tjänsten gör du det på egen risk. Tjänsten förbehåller sig rätten att när som helst stänga av länkar eller länkande program.

17.3 Vi kan komma att behöva använda den kartbilds- och satellitfototjänst tillhandahållen av Google, Inc. (“Google”) som konventionellt kallas ”Google Kartor” eller ”Google Maps”. När du aktiverar funktionen “Lokalisera mig” i Tjänsten, får Google samla in och bearbeta information om din aktuella geografiska position. Beroende på din maskinvarukapacitet får Google därtill samla in information om närliggande Wifi-routers och dess signaler, samt mobiltorns cellidentiteter och dess mobilsignaler som finns närmast dig. Google använder denna information för att returnera en beräknad belägenhet till användarens mobila webbläsare, och webbläsaren kommer då att meddela den beräknade positionen till Tjänsten. För varje enskild begäran som skickats till Google, kan Google också komma att samla in uppgifter om exempelvis din IP-adress, din agent och unika kundidentifiering. Detta görs, enligt Google, för att skilja förfrågningar från varandra, inte för att identifiera dig personligen.

17.4 Du har möjlighet att registrera och logga in i Tjänsten genom att identifiera dig via ditt Facebook-konto. Om du godkänner att ansluta sig via Facebook, kan det visas på ditt Facebook-konto att du nyttjar Tjänsten. I övrigt hänvisas härvid till Facebooks användarvillkor.

18§ ÄNDRING AV VILLKOREN

18.1 Vi äger rätt att, när som helst och oavsett skäl, ändra Villkoren genom att publicera de ändrade villkoren i Tjänsten. Sådana villkor ska automatiskt börja gälla trettio (30) dagar efter att de publicerats i Tjänsten eller på annat sätt godkänts av dig. Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner du att sådana ändringar kan förekomma och att du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

18.2 Notera att vi inte förbinder oss att arkivera och tillhandahålla tidigare versioner av Villkoren. Vi rekommenderar därför att du skriver ut och sparar en kopia av varje version av Villkoren.

19§ BESTÄMMELSES OGILTIGHET

19.1 Om någon bestämmelse i Villkoren helt eller delvis skulle anses vara ogiltig eller inte kunna göras gällande, ska bestämmelsen begränsas, ändras eller avskiljas i minsta möjliga mån för att tillförsäkra dess giltighet, så att Villkoren i övrigt kan kvarstå i full kraft, effekt och genomförbarhet.

20§ TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

20.1 Vår ambition är att tvister med anledning av Villkoren ska lösas utom rätta. Om vi inte kan komma överens ska tvister med anledning av Villkoren eller i samband med användningen av Tjänsten avgöras i svensk domstol. Om du är näringsidkare ska Stockholms tingsrätt vara första instans.

20.2 Som konsument har du rätt att få tvist med anledning av Användarvillkoren prövad genom alternativ tvistlösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). Vembali AB åtar sig att medverka i tvistelösning med en konsument enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Relevant nämnd för alternativ tvistlösning är:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm

www.arn.se

20.3 EU-kommissionen ställer dessutom en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenters förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med dina beställningar på nätet utan att behöva gå till domstol. Plattformen för tvistlösning finns på den externa länken https://ec.europa.eu/consumers/odr

21§ KONTAKTUPPGIFTER

Vembali AB, org nr 559187-7674, kan du kontakta på info vembla.se.

From the app to your doorstep within 60 minutes!

From the app to your doorstep within 60 minutes!